• امروز مصادف است با شنبه 15 آذر 1399
  • |
  • English
Logo

سامانه اطلاع رسانی نمایشگاه فرصت ساخت و رونق تولید

Logo Logo

فرم صنعتگران


کد رهگیرى این فرم: P13-F11-U0-N1381          
[ چاپ فرم ]
:: تاریخ حضور در نمایشگاه

چه تاریخی در نمایشگاه حضور داشتید؟
 98/04/27
 98/04/28
 98/04/29
 98/04/30
:: اطلاعات صنعت

عنوان صنعت
نام فرد/افراد ملاقات شونده
شماره تلفن همراه
محورهای مورد ارائه
عنوان نیاز/نیازهای اعلام شده
پیشنهادات ارائه شد از سوی بازدیدکننده
نوع صنعت
:: اطلاعات بازدیدکننده

نام فرد بازدیدکننده
عنوان بازدیدکننده
شماره تلفن همراه
:: نتیجه مذاکره

مذاکره انجام گرفته به کدامیکی از موارد منتهی خواهد شد؟
اممضای تفاهم‌نامه
عقد قرارداد
ارائه پروپوزال
برگزاری جلسات تخصصی با تیم فنی و کارشناسان صنعت
لطفا توضیحاتی درباره گزینه انتخابی خود ارائه دهید
نیاز ارائه شده/موضوعات پییشنهاد شده/ایرادات رویت شده منجر به کدامیک از موارد خواهد شد؟
 ساخت
 توسعه
 تجهیز
 نوسازی
 بومی‌سازی
 تغییر بهره‌وری و کارایی
 تغییر سازمانی و مدیریتی
:: توضیحات:


:: پیشنهادات و انتقادات: