فرم صنعتگران
[ برگشت به فرم ]
- تاریخ حضور در نمایشگاه
1 چه تاریخی در نمایشگاه حضور داشتید؟
 98/04/27
 98/04/28
 98/04/29
 98/04/30
- اطلاعات صنعت
2 عنوان صنعت
3 نام فرد/افراد ملاقات شونده
4 شماره تلفن همراه
5 محورهای مورد ارائه
6 عنوان نیاز/نیازهای اعلام شده
7 پیشنهادات ارائه شد از سوی بازدیدکننده
8 نوع صنعت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تولید
مونتاژ
- اطلاعات بازدیدکننده
9 نام فرد بازدیدکننده
10 عنوان بازدیدکننده
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عضو هیئت علمی
دانشجو
دانش‌آموخته
پارک علم و فناوری
شرکت دانش بنیان
پژوهشکده/مرکز تحقیقاتی
11 شماره تلفن همراه
- نتیجه مذاکره
12 مذاکره انجام گرفته به کدامیکی از موارد منتهی خواهد شد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
اممضای تفاهم‌نامه
عقد قرارداد
ارائه پروپوزال
برگزاری جلسات تخصصی با تیم فنی و کارشناسان صنعت
13 لطفا توضیحاتی درباره گزینه انتخابی خود ارائه دهید
14 نیاز ارائه شده/موضوعات پییشنهاد شده/ایرادات رویت شده منجر به کدامیک از موارد خواهد شد؟
 ساخت
 توسعه
 تجهیز
 نوسازی
 بومی‌سازی
 تغییر بهره‌وری و کارایی
 تغییر سازمانی و مدیریتی
- توضیحات:
15
- پیشنهادات و انتقادات:
16